سوالات امتحانی نوبت اول علوم پایه هشتم

هورمون ترشح شده از یک غده به مقدار کم در خون میریزد تا یک عمل را کنترل کند.
مرکز حس بینایی در قسمت گیجگاهی قشر مخ قرار دارد.
در مخلوط خاصیت اجزا ی مخلوط تغییر نمیکند فقط لا به لای هم میروند
همه ی فعالیت های غیر ارادی انعکاسی هستند.
محلول ناهمگن که در ان ذرات جامد به صورت معلق در مایع پراکنده اند ...........نامیده می شود.
بیشتر حجم مغز را........تشکیل میدهد
بخشی از بصل النخاع که اعمالی چون تنفس,ضربان قلب و فشار خون را کنترل میکند ......... نامیده میشود.
سوختن تغییری .........است که با تولید نور و ........همراه است.
کدام مخلوط زیر سوسپانسیون است؟
با افزودن کدام ماده به اب نمک phمحلول را افزایش میدهد؟
ماهیت هورمون ها بر خلاف پیام های عصبی از نوع........میباشد.
یکی از فراورده های سوختن که با وارد شدن در اب اهک رنگ شیری ایجاد میکند.
چرا اتش سوزی ناشی از اتصال برق را نباید با اب خاموش کرد؟
ماهیچه اسکلتی و قلبی را از نظر نوع عمل با هم مقایسه کنید.
گاز سمی حاصل از سوختن چوب در فضای بسته چه نام دارد؟
یک صفت ارثی نام ببرید؟
دستگاه عصبی محیطی شامل کدام قسمت ها است؟
کاتالیزگرهای موجود در بدن موجودات زنده چه نام دارد؟
یک عامل محیطی که در ایجاد بیماری سرطان نقش دارد را بنویسید.
چرا جانداران شبیه والدینشان هستند؟