Welcome to your سوالات علوم اول ابتدایی فصل ١

1-سایه چگونه تشکیل می شود؟
2-آیا طول سایه ھمیشه به یک اندازه است؟
٣- سواد ھر کس چیست؟
۴- قبل از خوردن ھر نوع مواد غذایی چه کار باید کرد؟
۵- چگونه می توانیم چیزھای تازه و بیشتر یاد بگیریم؟
۶- نام چند وسیله که روی آب می ماند بگو؟
٧- چند وسیله که در آب فرو می روند را نام ببر؟