سوالات امتحانی نوبت اول مطالعات اجتماعی پایه هشتم

جمله ی (افراد از طریق بخشش مال,علم و توانایی ها و وقت به دیگران یاری میرسانند )تعریف کدام گزینه است؟
لایحه بودجه باید توسط چه مرجعی تنظیم شود؟
عالی ترین مقام رسمی کشور کیست؟
طبق قانون در مورد مواد مخدر کدام مورد جرم محسوب نمیشود؟
در یک ارتباط کلامی زبان چیست؟
فرصتی برای کسب شایستگی و مهارت زندگی............است.
انسان موجودی...................و.....................آفریده شده است.
پرخاشگری و نزاع,نتیجه..................است.
مشرکان برای جلوگیری از گسترش اسلاماقدام به .................مسلمانان کردند.
قوه قضاییه پشتیبان ................و............افراد است.
تعاون یعنی چه؟
وکیل کیست؟
انصار به چه کسانی میگویند؟
مهاجرین به چه کسانی می گویند؟
انواع دعاوی را نام ببرید.
مهم ترین سلسله های ایرانی قرون سوم تا پنجم هجری کدامند؟4 مورد
دو دلیل نارضایتی مردم ایران از سلسله ساسانیان را بنویسید.
رسانه چیست؟
دو مورد از حقوق شهروندان را در رابطه با دولت بنویسید.
ارتباط یعنی چی؟