سوالات امتحانی نوبت اول قرآن هشتم

کلمه (طَیر)در فارسی به معنای (پاکی)است.
واژه فارسی (دانا) در صورت قرآنی آن (الیم)است.
کلمه (خاشع) به معنای (فروتن) است.
کلمه (نذیر) به معنای (هشدار دهنده) است.
کدام گزینه معنای کلمه دریا است؟
واژه قرآنی (رسول) به چه معناست؟
معنای کلمات زیر را به ترتیب بنویسید.

عَلِمَ      

قَدّرَ

مرسلین

تعالی

جای خالی را کامل کنید.

و أنزلنا مِن السماءِ ماءً طهوراً.

و...............از..............  ...................  .............................  .

ترکیبات قرآنی زیر را معنا کنید و به ترتیب بنویسید.
یَهدیکُم
أنعمتَ علیَّ
واطیعونِ
ترجمه صحیح را انتخاب کنید.
نَتلوا عَلَیکَ
ترجمه صحیح را انتخاب کنید.
عَما یُشرِکونَ
ترجمه عبارت قرآنی را بنویسید.
اَحسِن کَما اَحسَنَ اللهُ اِلَیکَ
ترجمه عبارت قرآنی را بنویسید.
وَ مَن یُرسِلُ الریاحَ بِشراً