سوالات امتحانی علوم اول ابتدای نوبت دوم

1- آب رودخانه ها و دریا ها در اثر تابش نور خورشید به چه شکل در می آید؟
2 از آب چه استفاده هایی می کنیم ؟ (5 مورد)
1.
2.
3.
4.
5.
3- دو جانور را که در آب زندگی می کنندنام ببرید؟
4-کدام یک از جانوران زیر هم در آب و هم در خشکی زندگی می کنند.
5- آب کدام یک از موارد زیر قابل استفاده نیست.
5- آب کدام یک از موارد زیر قابل استفاده نیست.
8 -از سنگ چه استفاده هایی می شود.( 3 مورد)
9 -در چه جاهایی سنگ وجود دارد؟
10- چرا در ساخت خانه ها و بناها از سنگ استفاده می شود؟
11- تصاویر مربوط به استفاده های در یا را به دریا وصل کن.