سوالات امتحانی علوم اول ابتدای نوبت اول فصل پنج

١- چند گیاه را نام ببرید؟
٢- گیاھان از چه قسمت ھایی تشکیل شده اند ؟
٣- گیاھان برای ادامه زندگی بھ چه چیز ھایی نیاز دارند ؟
۴- گیاھان چه تفاوت ھایی با ھم دارند ؟
۵- گیاھان از نظر ریشه چه فرق ھایی با ھم دارند؟
۶- انواع ساقه ھا را نام ببرید ؟
٧- آیا در کشور ما گیاھان یک نوع ھستند ؟
٨- فایده گیاھان را نام ببرید ؟
٩- در محلی که شما زندگی می کنید چه گیاھانی می رویند؟
١٠ - چند گیاه که از رنگ آنھا استفاده زیادی می کنید نام ببرید ؟
١١- اگر گیاھان نباشند ، چه می شود؟