ازمون ریاضی سال سوم

حاصل ضرب عبارت زیر را بنوسید
10*10=
حاصل تقسیم زیر را بنویسد
4/28=