ازمون ریاضی سال سوم

حاصل ضرب عبارت زیر را بنوسید10*10=
حاصل تقسیم زیر را بنویسد4/28=