سوالات علوم اول ابتدایی نوبت اول فصل سوم

١- برای سالم و شاداب ماندن چه کارھایی باید انجام بدھیم؟
٢- نام چند ورزش که برای سلامتی بدن مفید است بگو؟
٣- ورزش چه فایده ھایی دارد؟
۴- منظور از بھداشت فردی چیست ؟
۵- تمیز بودن کلاس و مدرسھ چه کمکی به شادابی ما می کند؟
۶- پیامبر اسلام در مورد نظافت و پاکیزگی چه می فرماید؟
٧- ھنگام سرفه یا عطسه چه باید کرد؟
٨- از چه راه ھایی می توانیم کلاس و مدرسه را پاکیزه نگه داریم؟
٩- بدن ما برای سالم و قوی ماندن بھ چه مواد غذایی نیاز دارد؟
١٠ - چند وعده غذا می خوریم؟
11- بھترین وعده غذایی کدام است؟
١٢ - لذت بخش ترین نوشیدنی کدام است؟
١٣ - چند ماده غذایی مفید برای میان وعده را نام ببرید؟
1۴ - چند ماده غذایی غیر مفید را نام ببرید؟
1۵ - چرا واکسن می زنیم؟
١۶ - برای مراقبت از دندان ھا چه باید کرد؟
١٧ - یکی از بزرگ ترین نعمت ھایی که ھر انسانی دارد چیست؟
1٨ - در خانه و بیرون رعایت چه مواردی به سلامتی ما کمک می کند؟
1٩ - چه سازمان ھایی ھنگام خطر به ما کمک می کنند ؟
20 - چه موقع باید خوابید و استراحت کرد؟
2١ - چرا یک برنامه درست برای زندگی و زمان خواب بسیار مھم است؟