سوالات امتحانی علوم اول ابتدای نوبت اول فصل چهارم

١- موجودات روی کره زمین به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.
٢- یک موجود زنده نام ببر .
٣- یک موجود غیر زنده نام ببر .
۴- جانوران از چه نظر با ھم فرق می کنند؟
۵- چند جانور گوشت خوار نام ببر.
۶- چند جانور علف خوار نام ببر.
٧- چرا جانوران حرکت می کنند؟
٨- آیا جانوران مثل ھم حرکت می کنند؟
٩- جانوران چگونه حرکت می کنند؟
١٠ - به چه جانورانی خزنده می گویند؟
١١ -چگونه می توان از جانورانی که با ما زندگی می کنند مراقبت کرد؟
١٢-چند جانور مفید برای انسان ھا را نام ببرید؟
١٣ - گاو چه فایده ای برای ما دارد؟
١۴ - چند جانور که برای انسان خطر دارند نام ببرید؟
١۵ - چه شغل ھایی می شناسید که به جانوران مربوط است ؟
١۶ - چگونه می توانیم از وجود جانوران مزاحم دور شویم ؟