سوالات امتحانی علوم اول ابتدای نوبت اول

1 گرما ونور زمین از چیست؟
2-کدام یک برای رشد بدن مناسب است؟
3 -کدام یک صدای خبردهنده نیست؟