جواب سوالات را در داخل کادر بنویسید 

سوالات امتحانی ریاضی اول

جدول زیر را کامل کنید .
4321
1 4
312
2143
حاصل جمع ها را به صورت ذهنی پیدا کن و بنویس
 =5+11+5+5
 =10+10
عدد هایی که با حروف نوشته شده اند را با عدد بنویسید .هشت : 
 
جمع خواسته شده را بنویسد . =2 + 3 + 4
به الگودقت کن و نوشتن عدد را ادامه بده .2 – 4 – 6 ، ------- ،------ ، ----- 

5 - 11 – 15 ، ----و---و---
 
جاهای خالی را کامل کن.
یکیده تای
5 
45
عدد را به حروف بنویسید4: