جواب سوالات را در داخل کادر بنویسید 

سوالات امتحانی ریاضی اول

جدول زیر را کامل کنید .
4 3 2 1
1   4
3 1 2
2 1 4 3
حاصل جمع ها را به صورت ذهنی پیدا کن و بنویس

 =5+11+5+5
 =10+10
عدد هایی که با حروف نوشته شده اند را با عدد بنویسید .
هشت : 
 
جمع خواسته شده را بنویسد .
 =2 + 3 + 4
به الگودقت کن و نوشتن عدد را ادامه بده .
2 – 4 – 6 ، ------- ،------ ، ----- 

5 - 11 – 15 ، ----و---و---
 
جاهای خالی را کامل کن.
یکی ده تای
5  
45
عدد را به حروف بنویسید
4: