سوالات فارسی نوبت اول سال اول ابتدایی

صدای آخر تصاویر زیر را بنویسید
----------
---------------
در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید
سرباز.است 
مادربادامن می دوزد
آن مرد در ستدارد 
بابادرسبددارد
باکلمات زیر جمله بسازید
سیب= ............................................
زیبا=................................................
کلمات زیر از پند بخش تشکیل شده است
بازی 
ایرانی
آب