سوالات فارسی نوبت اول سال اول ابتدایی

صدای آخر تصاویر زیر را بنویسید----------
---------------
در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسیدسرباز.است 
مادربادامن می دوزد
آن مرد در ستدارد 
بابادرسبددارد
باکلمات زیر جمله بسازیدسیب= ............................................
زیبا=................................................
کلمات زیر از پند بخش تشکیل شده استبازی 
ایرانی
آب