سوالات علوم اول ابتدایی فصل دو

١- برای شناخت محیط اطراف بدن ما از چند حواس استفاده می کند؟ نام ببر؟
٢- ھر کدام از اعضای بدن مربوط به کدام حس است؟
٣- مھم ترین حواس برای شناخت محیط اطراف کدام حس ھا ھستند؟
۴- برای مراقبت از چشم ھا چه کار باید کرد؟
۵- گوش به ما چه کمکی می کند؟
۶- برای مراقبت از گوش چه باید کرد؟
٧- افراد نابینا چگونه محیط اطراف خود را می شناسند؟
٨- افراد ناشنوا چگونه چیزھا را می شناسند؟
٩- بویایی کدام حیوان قوی تر است؟
10- شنوایی کدام حیوان قوی تر است؟
11- بینایی کدام حیوانات قوی تر است؟
12- عضو ھای زیر چه کاری انجام می دھند؟
1-زبان=
2-چشم= 
3-گوش=
4-بینی= 
5-پوست=
١٣ - چه شغلی به خوب دیدن نیاز دارد؟
١۴ - چه شغلی به خوب شنیدن نیاز دارد؟
١۵ - در چه شغلی چشیدن و بو کردن لازم است؟