سوالات امتحانی درس 1 تا 6 زبان عربی پایه هشتم

در واژه های زیر دو کلمه مترادف وجود دارد پیدا کرده و بنویسید.
والِد , خزِنَ , قریب , اَب , رَجَعَ , فَرِحَ
در واژه های زیر دو کلمه متضاد وجود دارد پیدا کرده و بنویسید.
والِد , حَزِنَ , قریب , اَب , رَجَعَ , فَرِحَ
کلمه ناهماهنگ را معلوم کنید.
حَداد , شرطّی , فَلّاح , مُنَظَّمَة
جمله هارا ترجمه کنید.

 1  هذا النَهرُعَمیقُ جِداً عَلیکَ بِالرُجوعِ.

 2  نَحنُ نَجَحنا فِی السَنَةِ الماضِیَةِ.

ترجمه درست را انتخاب کنید.
اَنا سَاَصنَعُ کُرسِیا خَشبیاً.
ترجمه درست را انتخاب کنید.
هُوَ طَرَقَ بابَ بَیتِهِ.
معنای صحیح کلمات زیر را به ترتیب انتخاب کنید.
لِسان , عَرَفَ , سَهل ,
حرف (ما)در زبان عربی 2 کاربرد دارد:
از فعل لَعِبَ در دوم شخص مفرد از فعل مضارع بنویسید. (مذکر)
از فعل لَعِبَ در دوم شخص مفرد از فعل مضارع بنویسید. (مونث)
ترجمه صحیح کلمه های زیر را به ترتیب بنویسید.
مُستَوصَف , قافلة , حُبوب مُسَکِنَة , صِداع
ترجمه کنید.
اُختی تَقولُ لی :((یا أَخی , أَ أَنتَ تَقولُ الحَق؟))
اسم میوه های زیر را به عربی بنویسید.

نتیجه تصویری برای انار1

نتیجه تصویری برای انگور2

چهار نوع رنگ در زبان عربی را بنویسید.
کدام فعل ماضي براي جاي خالي مناسب است ؟
(عليٌ و أميرٌ ........ مِن الفواکهِ)