Welcome to your سوالات امتحانی فارسی اول ابندای

1-کدامیک از کلمه ها زیر صدای " ت ت " آمد است زيرش خط بکشید.
2-عزیزم نام تصویر را بنویسید؟