سوالات امتحانی نوبت اول ادبیات پایه هشتم

در کدام گزینه به ترتیب معنی واژه های (حامه,فروغ,گرد,نژند)امده است؟
بن مضارع کدام فعل درست میباشد؟
سعدی در بیت زیر به کدام داستان های دینی اشاره دارد؟

گلستان کند آتشی بر خلیل

گروهی بر آتش برد ز آب نیل

کدام واژه درست معنا شده؟
مصراع زیر با محتوای کدام درس ارتباط محتوایی دارد؟
از محبت خار ها گل میشوند
کتاب های (شاهنامه فردوسی)و (لیلی و مجنون نظامی)در چه قالبی سروده شده اند؟
معنی واژه های (ستوار,تماثیل,جولاهه)به ترتیب در کدام گزینه امده است؟
ارایه شاخص بیت زیر چیست؟

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است

باد خنک از جانب خوارزم, وزان است

عبارت زیر چند جمله است؟
بخوان و بجوی و ایران خود را بشناس و پروردگار پاک را سپاس بگذار.
کدام ارایه در بیت زیر وجود دارد؟

زنهار مگو سخن به جز راست

هر چند تورا در آن ضرر هاست

قافیه بیت زیر در کدام گزینه امده است؟

ماه برق کوچکی از تاج او

هر ستاره پولکی از تاج او

مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی شاعر و نویسنده بزگ قرن.........است
احمد هاتف اصفهانی از شاعران دوریه.....و........است.
قالب شعر ازادگی ...............است.
معنای صحیح واژه های نغز,بی همتا,خزان و عظمت به ترتیب ......................میباشد.
بیت زیر ................جمله دارد.

گفتمش:پس آن خدای خشمگین

خانه اش اینجاست؟اینجا در زمین؟

نویسنده ی شعر (پیش از اینها)...............است.
شعر را کامل کنید.

گفتم مرا غم تو خوشتر ز شادمانی

گفتا که در ره ما......................

شاعر کتاب الانس ...............میباشد.
بیت زیر ..............جمله دارد.

خار بر پشت زنی زین سان گام

دولتت چیست؟عزیزیت کدام؟