شروع آنلاین آزمون

به آزمون ریاضی خوش آمدین لطفا به سوالات در زمان یک دقیقه جواب بدین

ریاضی سال دوم

1. حاصل ضرب دو عدد 2*2 چند هست
2. حاصل ضرب دو عدد 6*6 چند هست
3. حاصل ضرب دو عدد 5*5 چند هست
4. حاصل ضرب دو عدد 4*4 چند هست