شروع آزمون جعرافیای سال سوم لطفا به سوالات پاسخ بدهید و بعد از اتمام سوالات بر روی ارسال کلیک کنید تا جواب آزمون را مشاهده کنید

1-آذربایجان شرقی در کدام طرف ایران قرار دارد
2-تبریز مال کدام استان هست
3-عکس مال کدام استان هست